ZEM RAF GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

ZEM RAF Sistemleri A.Ş olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. ZEM Raf, web sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Web Sitemize ziyarette bulunmanız veya Web Sitemizde yahut Web Sitemiz aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanmanız işbu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası, zemraf.com sitesinden bağlantı uzantısı verilmiş başka web siteleri için geçerli değildir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

ZEM RAF Makine Metal Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ZEM RAF) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi uyarınca gerçekleştirmekle yükümlü olduğumuz aydınlatma ödevi doğrultusunda işbu metni hazırladık.

“zemraf.com” adlı internet sitesindeki kişisel veri sorumlusu Köşklüçeşme Mah. 562. Sk. No:13 Gebze/Kocaeli adresinde faaliyet gösteren ve Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 29935 sicil numarası ile kayıtlı ZEM RAF Makine Metal Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ZEM RAF)’tır.

1. Sizden Toplayabileceğimiz Kişisel Veriler

Bu başlık altında, şirketimiz tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, ZEM Raf Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kişi/Firma İrtibat Bilgileri (Ad, Soyadı, İş Unvanı, Doğum tarihi vb.)
 • İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta vb.)
 • Ziyaretçi İşlem Bilgileri (İnternet Protokol (IP) Adresi vb.)
 • Site İçi Hareketler (Arama Terimleri ve Sonuçları vb.)

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Şekli

6698 sayılı KVKK uyarınca, zemraf.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

ZEM RAF olarak, kişisel verilerinizi Kişisel Verileri Koruma Kanununun 5. maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen hukuki sebeplere dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle;

 • Sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek,
 • Bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak,
 • Hizmet, ürün ve kampanyalarımızı duyurmak, tanıtmak, satış ve pazarlama sağlamak,
 • Pazar araştırması yapmak,
 • Web Sitemizin kullanımı sırasında karşılaşılan hatalara çözüm bulmak,
 • Adli/idari süreçleri yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere yanıt vermek,
 • Hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek,
 • Sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek,
 • Kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmek amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Herhangi bir açık rıza beyanı vasıtasıyla daha uzun bir süre için onay vermediğiniz durumda, verileri yalnızca yukarıda verilen hedefi gerçekleştirmek için gerekli süre ya da herhangi bir yasal saklama zorunluluğunun gerektirdiği dönem boyunca saklayacağız.

4. Kişisel Verilerinizin Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıda belirttiğimiz durumlarda ve belirttiğimiz kişi/kurumlara gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesi kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımıza,
 • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
 • ZEM Raf ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,

Gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, bu tarihten sonraki haklarınız aşağıdaki gibidir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@zemraf.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

6. Güvenliğiniz İçin Aldığımız Önlemler ve Taahhütler

ZEM RAF olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasında ifade edilen şartlarda korunmasına son derece özen göstermekteyiz. Buna paralel olarak;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı ve,
 • Tüm bu güvenliğin sağlanması için gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt ediyoruz.

Aldığımız tüm tedbirlere ve güvenlik önlemlerine rağmen internet ortamında yapılan aktarım ve depolamaların tam anlamıyla güvenli olmaması nedeniyle mutlak güvenlik garantisi taahhüt edemiyoruz. Fakat ZEM RAF olarak herhangi bir güvenlik ihlali durumunda koruyucu adımları atma konusunda hareket edeceğimizi bildiririz. Bu noktada verilerinizin güvenliği açısından sizi de güvenli parolalar kullanmak, Web Sitemizden hizmet aldığınız cihazın yeterli güvenliğe sahip olduğundan emin olmak hususlarında uyarmak isteriz.

Hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, kişisel verilerinizi yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre zarfında elimizde bulundurmaktayız. Saklama süresi sona eren kişisel veriler, ZEM RAF tarafından KVK Kanunu m.7 çerçevesinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

GÜNCELLEME

ZEM RAF olarak, işbu metni yürürlükteki mevzuat uyarınca her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutmaktayız.

Bu politika son olarak 11 Ağustos 2021 tarihinde güncellenmiş olup ……… tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ÇEREZLER (“COOKIES”) POLİTİKAMIZ

Çerezler Politikamız, Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikamızın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

Çerez (Cookie) Nedir?

İnternet sitemizden (“zemraf.com”) en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için “Cookie” kullanıyoruz.

ZEM RAF tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermez ve virüs içermez.

Çerezler web sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için kullandığımız çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder. Bu sayede çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.

Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?

 • Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Web Sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Web Sitemizin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 • Kalıcı Çerezler: Web Sitemizin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Bu sayede Web Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Web Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir şayet varsa, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir, böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Çerezler Ne Amaçla Kullanılır?

Çerezlerin kullanımı genellikle güvenlik, işlevsellik, performans ve reklam amaçlı olmaktadır. Biz ZEM RAF olarak çerezleri;

 • Web Sitemiz ziyaret edildiğinde ziyaretçiyi tanımak,
 • Web Sitemizde sunduğumuz hizmetleri taleplerinize göre özelleştirmek,
 • Web Sitemizdeki ziyaretçinin hareketlerini takip etmek,
 • Web Sitemizin kullanılabilirliğini arttırmak,
 • Web Sitemizin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak,
 • Web Sitemizin analizini yapmak üzere kullanmaktayız.

Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilir veya Silebilirsiniz?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir. Bu konu hakkında “aboutcookies.org” adlı internet sitesinden faydalanabilirsiniz.

Sitemizden gelen çerezleri reddetmeniz durumunda, sitemizde bulunan bazı özelliklerden yararlanamayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

WhatsApp